Неделя, 20 Юни 2021

Пожарогасители

Пожарогасителни инсталации

Спринклери, дюзи и аксесоари

Фитинги и връзки

Пожароустойчиви врати

Пожарни табла и касети

Пожарна арматура

Пожарни шлангове

Противопожарни одеала

Професионално оборудване

Топлозащитно облекло и тъкани

Лични предпазни средства

Спасително оборудване

Пожаро - приложен спорт

Гасителни агенти

Указателни знаци и табели

ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ   ORCHIDEX AFFF 3% 


Синтетичен течен филмобразуващ пенен концентрат за пожарогасене

Пенообразувателят притежава разрешително за гасителна ефективност съгласно Наредба Iз -1543.

  Приложим за следните класове пожари:

  Пожари от Клас А - пожари на твърди материали (дърво,хартия, текстил, тъкани, гума)

  Пожари от Клас Б - пожари на въглеводородни течности (като нефт, горива, бензин, и др.)


  ОПИСАНИЕ

  Orchidex AFFF 3% , е синтетичен, високо ефективен пенообразувател предназначен за гасене на неполярни течности и пожари на въглеводородна основа, за получаване на ниска, средна и високократна пяна. С подходящо пенобразувателно обурудване водния разтвор на Orchidex AFFF 3% , осигурява отличен контрол и погасяване на пожари клас Б, като се разпростира и образува мъгла, действаща като запечатващ филм върху течните горива. Тази запечатваща мъгла инхибира повторното запалване, дори пянното одеяло да се разкъса, а също и позволява на продукта да се използва за осигуряване на не-запалване на разливи/

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Orchidex AFFF 3% може да се използва с конвенционална техника за пяна с чиста, морска или леко солена вода. Струйници за пяна и пенни дюзи , с линейно разпръскване са сред най-често срещаните видове пеногенератори. В допълнение към използването им, в аспириращо пенно оборудване orchidex AFFF 3% може да се използва ефективно чрез не-аспириращo оборудване, включително и дюзите за мъгла, устройства за водна струя и стандартните разпръсквачи.

   

  СЪВМЕСТИМОСТ

  Ефективност: „Бързото гасене” намалява шансовете за опасни инциденти и намалява риска с имоти и оборудване, Orchidex AFFF 3% също така предотвратява повторното запалване и обратно възпламеняване, които са главните причини за наранявания. Предпазното действие на Orchidex AFFF 3% минимизира риска от повторно запалване по време на почистване на разливи на лесно запалими течности. Надеждност: Orchidex AFFF 3% може да се съхранява практически неограничен период от време в одобреното оборудване и системи. NFPA препоръчва годишна проверка на всички системи за пяна. Ефективност: Orchidex AFFF 3% предлага по-бързо погасяване, така че по- малко агент се изисква при извънредни ситуации за обучение и действителен пожар. Съхранение и дизайн: Orchidex AFFF 3% осигурява максимални икономии в пространство за съхранение и Проектирането на стационарните системи.

   

  ОКОЛНА СРЕДА И ТОКСИЧНОСТ

  Orchidex AFFF 3% е считан като биологично разложим материал с минимално въздействие на околната среда. Повече от 90% е биологично разложим в рамките на 28 дни. Продукта не е токсичен за хората, рибите и животните. Orchidex AFFF 3% е без сулфонати PFOS.

   

  СЪХРАНЕНИЕ

  Orchidex AFFF 3% може да се съхранява в оригиналните опаковки без да променя свойте физикохимични параметри. Складиран подходящо при подходящата температура в оригинална опаковка се очаква да има живот повече от 15 години. Orchidex AFFF 3% може да се съхранява в контейнери, без промяна в първоначалното си физични или химични свойства. Срок на годност се очаква да бъде 15 години, когато се съхраняват при препоръчителните температури и в оригинални опаковки. Той не показва значителна седиментация или утаяване при съхранение и след температурни колебания. Замразяване и размразяване не оказват влияние върху производителността и пропорциите на концентрата, размразяването може да причини лека стратификация, която може да бъде преодоляна с умерено разбъркване. Премикс решения в прясна вода могат да се съхраняват от 5 години за готово използване при температури над точката на замръзване.

   

  ОПАКОВКА

  Ние предлагаме Orchidex AFFF 3% в туби (25 kг), в 200 kг варели или в 1000 kг контейнери.

   

  ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ


  Класове А и B
  Номинална концентрация 3% при въглеводороди
  50% време за оттичане (ниска | средна) ≥ 5 мин. | ≥ 10 мин.
  Относително тегло при 20°C 1,04 +/- 0,02 g/ml
  Вискозитет при 20°C | 0°C ≤ 12 mm2/s | ≤ 25 mm2/s
  Точка на кристализация < -15 °C
  Минимална температура ползване 0 °C
  Температура на съхранение 0°C to 60°C
  pH при 20°C 7,0 - 8,5
  Утайка <0,1%